A Cél-Trade 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 62., cégjegyzékszám: 13-09-088448, adószám: 12677975-2-13., adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97515/2016.), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket (felhasználókat és vásárlókat) a személyes adatatok kezelésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján az érintettek számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei, amely alapján megalapozottan dönthetnek az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz:

postacím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 62.

telefon: +36-28-510-270

fax: +36-28-510-271

e-mail: ugyfelszolgalat@celtrade.hu

Az Adatkezelő kizárólag azon érintettek személyes adatait gyűjti és kezeli, akik a webáruházon keresztül akár vendég vásárlóként, akár regisztrált vásárlóként annak érdekében regisztrálnak, hogy a webáruház szolgáltatásait igénybe vegyék. 

Az adatkezelés az Adatkezelő székhelyén, a 2100 Gödöllő, Szabadság út 62. szám alatti irodájában, illetőleg informatikai hálózatán történik.

Az Adatkezelő a felhasználók alábbi személyes adatait kezeli: név, lakóhely, e-mail cím, telefonszám, fax szám, valamint bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárló banki azonosító adatai (kártyatulajdonos neve, kártyaszám, lejárati dátum, ellenőrző kód).

A személyes adatok kezelésének célja, hogy

  • az Adatkezelő a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele során a felhasználó azonosító adataival rendelkezzen, amely lehetővé teszi vásárlás esetén a közvetlen kapcsolatfelvételt és a vásárló azonosítását, valamint a közvetlen és hatékony ügyintézést, szállítást továbbá
  • az Adatkezelő a felhasználó részére kereskedelmi ajánlatokat küldjön, termékei és szolgáltatásai ajánlása céljából a felhasználót közvetlenül megkeresse.

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul, amelyet az érintett a Regisztráció, vagy a Vendég Vásárlóként történő megrendelés során adhat meg. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulás megadását megelőzően köteles az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit és jelen adatvédelmi tájékoztatót átolvasni és megismerni. A személyes adatok kezeléséhez a felhasználó a hozzájárulását úgy tudja megadni, ha a regisztráció során az erre utaló jelölőnégyzeten megjelöli, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte és az abban foglaltak szerint az adatkezeléshez hozzájárul.

A személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő a vásárló azonosításhoz szükséges személyes adatait a házhozszállítás során igénybe vett futárszolgálat részére továbbíthatja, annak érdekében, hogy a megrendelt termékek kiszállítása, valamint a vásárlóval való kapcsolatfelvétel megtörténhessen. A futárszolgálat részére történő adattovábbításhoz a vásárló az adatkezeléshez való hozzájárulással egyidejűleg adhatja meg a hozzájárulását. 

A személyes adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek – a kézbesítés érdekében a futárszolgálatnak történő adattovábbítás kivételekkel - nem adja ki. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatárai jogosultak megismerni, akik a webáruház üzemeltetésében, a vásárlás lebonyolításában, a termékek értékesítésének és szállításának folyamatában, valamint az esetleges kifogások, szavatossági igények kezelésében részt vesznek. Az Adatkezelő minden általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy informatikai rendszere és ügyvitele során a személyes adatokat illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg, ennek érdekében biztonságos és zárt informatikai hálózatot üzemeltet.

Az Adatkezelő a személyes adatokat határozatlan ideig, de legfeljebb addig kezeli, amíg az érintett az adatkezelés megszüntetését és a személyes adatok törlését nem kéri.

Az érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről.

Az érintett írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. Az érintett a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható. Az érintett a kérelmében köteles megjelölni olyan elektronikus, vagy postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja. Az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról. Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről az érintett szintén felvilágosítást kérhet. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik. Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.       

Az Adatkezelő a tájékoztatást az érintett kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül megadja. Az Adatkezelő a tájékoztatást e-mail üzenetben adja meg. Amennyiben a kérelmet benyújtó érintett elektronikus elérhetőségét a kérelmében nem tüntette fel, vagy a postai kézbesítést kifejezetten kéri, az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, postai úton teljesíti. A tájékoztatást az Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal, ingyenesen teljesíti.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg.

  • Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.
  • Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő a tájékoztatás jelen pont szerinti megtagadása esetén is írásban közli az érintettel, hogy a tájékoztatást milyen okból tagadta meg úgy, hogy pontosan megjelöli annak törvényi alapját is. Az Adatkezelő ebben az esetben egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha az a valóságnak nem felel meg. Az érintett írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet az érintett írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Ha az Adatkezelő az érintett törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

Az érintettnek joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen:

  • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
  • ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
  • ha arra jogszabály az érintettnek lehetőséget ad.

A tiltakozást az érintett írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról. Az Adatkezelő az érintettet a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, vagy az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az érintett az alábbi elérhetőségeken érheti el:

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu

Az érintett az Adatkezelő elleni peres eljárást a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett az Adatkezelő általi adatkezeléshez csak akkor jogosult hozzájárulni, ha a fentiek szerinti adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket megismerte, valamint a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogaival és kötelezettségeivel tisztában van.